Contractació de serveis i compra online

Titularitat : Centre Especial de Treball Ared Inclusió S.L. (en endavant també « Ared Inclusió »), sent el seu domicili fiscal i seu central a Barcelona, Espanya (C.P. 08004), al Carrer Vila i Vilà 16, i amb C.I.F: B-65908493, és el titular del portal, pàgina web o website www.fundacioared.org, (en endavant també el «Portal») i posa el mateix a disposició de qui navegui a Internet i entri al Portal (en endavant també «Usuari/s»), amb la finalitat tant de proporcionar informació sobre els productes, ofertes i promocions de ARED INCLUSIÓ així com de permetre la prestació de diferents serveis a través del Portal, inclosa la compra online que permetrà als Usuaris Registrats del Portal (en endavant també «Usuari/s Registrat/s»), comprar des de el seu ordenador una selecció d’articles de ARED INCLUSIÓ.   
 
Acceptació : Les presents Generalitats juntament a les Condicions Generals d’Utilització del Portal definides en el Punt 2, les Condicions Generals de Contractació de Serveis i Compra Online definides en el Punt 3, així com les Condicions Particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat regular tant la posada a disposició de la informació com les relacions comercials que sorgeixin entre ARED INCLUSIÓ i els Usuaris del Portal. Tant la navegació, com la utilització de qualsevol dels serveis del Portal, inclosa la compra online, suposen la possibilitat de gaudir per part de l’Usuari de tots els continguts que ARED INCLUSIÓ ofereix. Si bé també suposen per part de l’Usuari l’acceptació sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna del present apartat de Generalitats, de les Condicions Generals d’Utilització del Portal i en el cas de contractar algun servei o realitzar compra online també de les Condicions Generals de Contractació de Serveis i Compra Online i Condicions Particulars que en el seu cas siguin d’aplicació, tot això sense necessitat de signatura convencional.  
 
 
Vigència i Modificacions : ARED INCLUSIÓ podrà en tot moment que estimi oportú i sense tenir obligació de dur a terme previ avís, modificar la configuració del Portal, les presents Generalitats, les Condicions Generals d’Utilització del Portal, així com les Condicions Generals de Contractació de Serveis i Compra Online, i/o les Condicions Particulars que en el seu cas s’apliquin, i del mateix mode podrà eliminar-les, limitar-les o suspendre-les de manera temporal o definitiva, així com impedir l’accés general al Portal, procurant informar mitjançant la publicació de dites modificacions al Portal, mitjançant una nova redacció del present Avís Legal (o en el cas que s’impedeixi l’accés al Portal, es publicarà mitjançant una substitució de la pàgina web), amb la finalitat que puguin ser conegudes pels Usuaris abans de procedir a utilitzar el propi Portal, els Serveis o abans de l’adquisició online de qualsevol dels béns oferts al Portal, sempre i quan les circumstàncies no ho impedeixin.  
 
 
Marc Normatiu: Les Condicions Generals d’Utilització del Portal, Condicions Generals de Contractació de Serveis i Compra Online han estat elaborades de conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de drets digitals; a la Llei 34/2002, de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; a la Llei 7/1998 de 13 d’abril sobre Condicions Generals de Contractació; al Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres Lleis complementàries; a la Llei 7/1996 de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista; a la Llei 59/2003 de 19 de desembre, de Signatura Electrònica, i quantes disposicions legals estatals y/o autonòmiques resultin d’aplicació.  
 
Per la utilització del Portal cal ser major d’edat i tenir capacitat jurídica suficient per vincular-se amb les presents Generalitats, amb les Condicions Generals d’Utilització del Portal. 
 
Mitjans per Accedir al Portal : Tots els mitjans i requeriments tècnics de hardware i software que es necessitin per accedir al Portal i als serveis oferts en el mateix, seran per compte exclusiu de l’Usuari.  
 
Comunicacions i Reclamacions : Als efectes de qualsevol comunicació o reclamació que sigui precisa entre ARED INCLUSIÓ i l’Usuari, aquests hauran de dirigir-se per correu postal al Centre Especial de Treball Ared Inclusió S.L. , Carrer Vila i Vilà, 16, 08004 Barcelona, Espanya. Les comunicacions de ARED INCLUSIÓ a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest, al registrar-se al Portal. L’Usuari accepta expressament i per totes les comunicacions relacionades amb la utilització del Portal, i/o la contractació dels serveis en ell oferts, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per la remissió de dites comunicacions, sense perjudici de que ARED INCLUSIÓ pugui utilitzar qualsevol altre mitjà dels facilitats per l’usuari. 
 
Nul·litat i ineficàcia de les Clàusules: Si qualsevol punt, apartat, disposició o clàusula de les presents Generalitats, Condicions Generals d’Utilització del Portal, Condicions Generals de Contractació i Compra Online, o qualsevol de les Condicions Particulars que s’establissin, fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, dita nul·litat o ineficàcia afectarà únicament a dit punt, apartat, disposició o clàusula o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta. 
 
Legislació Aplicable : Les presents Generalitats, Condicions Generals d’Utilització del Portal, Condicions Generals de Contractació i Compra Online, o qualsevol de les Condicions Particulars que s’establissin, es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en allò no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. 

Aquestes Condicions Generals d’Utilització del Portal, s’aplicaran tant a l’activitat promocional i de subministrament d’informació que s’efectua a través del Portal, com a la prestació dels serveis oferts al Portal, inclosa la compra online, de tal manera que les mateixes regiran en tot moment tant per la simple navegació pel Portal, com per l’adquisició de béns i/o la prestació de serveis en el marc del Portal, si bé aquestes últimes activitats, addicionalment, es sotmetran a les Condicions Generals de Contractació de Serveis i Compra Online i a les Condicions Particulars, que en el seu cas, poguessin existir. 
 

Propietat Intel·lectual i Industrial. Prohibició d’Hipervincles.

Tots els continguts que es mostren al Portal i en especial de manera merament enunciatiu i no limitatiu, dissenys interactius de pantalla, arxius d’imatge i/o so, il·lustracions, fotografies, infografies, imatges, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, rètols, mapes, signes distintius, noms comercials, marques, dibuixos, dibuixos industrials, informacions generals o especialitzades i productes i/o serveis, fitxes de producte, consells, ajudes, preguntes i respostes, FAQ’s, interfície d’usuari, sistemes d’indexació, botons, frames, banners, software i els seus diferents codis, font i objecte o qualsevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de ARED INCLUSIÓ o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al Portal. En cap cas, s’entendrà que es concedeix llicència de cap tipus o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de dits drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i en especial, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre dits continguts sense la prèvia autorització expressa per escrit de ARED INCLUSIÓ o dels titulars corresponents. 

Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o publicació, total o parcial sense la prèvia autorització expressa per escrit de ARED INCLUSIÓ o dels titulares corresponents. Queda expressament prohibida la modificació, distribució, transmissió, cessió dels elements descrits o la creació de nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda a el Portal. No es podrà establir cap hipervincle al Portal des de qualsevol altre portal o pàgina web sense el previ i exprés consentiment per escrit de ARED INCLUSIÓ. Així mateix, queda expressament prohibida la publicació, transmissió, modificació o la distribució per qualsevol mitjà dels elements que configuren el Portal (software inclòs), sense el previ i exprés consentiment per escrit de ARED INCLUSIÓ. 

Es prohibeix expressament eludir, suprimir, modificar o manipular els dispositius tècnics de protecció del portal o d’aquells elements que l’integren. 
 

Exclusió de Garanties i de Responsabilitat pel Funcionament del Portal.

ARED INCLUSIÓ no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del present Portal, és a dir, d’un error del Portal o mal funcionament que impedeixi a l’Usuari seguir navegant, no podrà extreure’s responsabilitat de cap mena atribuïble a ARED INCLUSIÓ, sense perjudici dels compromisos que ARED INCLUSIÓ ja hagi adquirit en el seu cas abans de produir-se l’error, sobre els quals ARED INCLUSIÓ es compromet a respondre. 

D’aquesta forma s’exclou amb caràcter absolut qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa, que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Portal i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al present Portal. 

ARED INCLUSIÓ no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu (i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema o que, en aquest cas sense ser causats o tenir origen en ARED INCLUSIÓ causin pèrdues de dades o fallida en el funcionament del sistema informàtic de l’Usuari, següent aquest risc expressament assumit per l’Usuari al navegar per Internet; (ii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics; (iii) Problemes que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes que no siguin atribuïbles a ARED INCLUSIÓ; (iv) Les divergències de la informació, documentació i/o altres contingut del Portal que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa. En particular s’adverteix que el color dels productes que apareixen a la pantalla pot estar subjecte a variacions depenent de la qualitat i configuració del monitor del seu ordinador, no podent garantir ARED INCLUSIÓ que els colors que apareixen al seu monitor s’ajustin fidelment a la realitat; (v) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l’accés per causes no imputables a ARED INCLUSIÓ, degudes a l’Usuari, a tercers, o a suposats de força major. (vi) Pèrdua d’informació de l’Usuari que, com a conseqüència de la utilització del Portal o dels seus diferents elements, pugui estar eventualment emmagatzemada, per qualsevol circumstància, bé en els seus sistemes informàtics, bé en el Portal. 

ARED INCLUSIÓ no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Portal. En particular ARED INCLUSIÓ no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Portal de conformitat a la Llei, les presents Condicions Generals d’Utilització del Portal, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent. Així mateix no assumeix responsabilitat de cap mena per la informació que els propis Usuaris, com a conseqüència de la utilització del Portal, puguin emmagatzemar en el mateix, ni per l’ús que altres Usuaris facin de dita informació. 
 

Obligacions de l’Usuari.

Amb caràcter general l’Usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals d’Utilització del Portal, en el seu cas les Condicions Generals de Contractació i Compra Online i les Condicions Particulars que fossin d’aplicació, així com complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en el Portal i obrar sempre conforme a la Llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el Portal de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de ARED INCLUSIÓ, els seus proveïdors, la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer. 

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida. 

Concretament, i sense que allò impliqui restricció de cap mena a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització del Portal, així com en la prestació dels serveis, inclosa la compra online a : (i) En el cas de donar-se d’alta registrar-se, l’Usuari està obligat a proporcionar amb veracitat, les dades proporcionades i a mantenir-les actualitzades; (ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació por raó de raça, sexe, orientació sexual, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent. ; (iii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al Portal, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de ARED INCLUSIÓ, de qualsevol Usuari, dels proveïdors de ARED INCLUSIÓ o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-les qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos; (iv) a custodiar adequadament el «Nom d’Usuari» i la «Contrasenya» que li sigui facilitada per ARED INCLUSIÓ als Usuaris, com elements identificadors i habilitadors per l’accés als diferents serveis oferts al Portal, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut dels mateixos. Igualment l’usuari es compromet a comunicar a ARED INCLUSIÓ, amb la major rapidesa, la seva pèrdua o robatori així com qualsevol risc d’accés al «Nom d’Usuari» i/o la «Contrasenya» per un tercer; (v) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del Portal, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers; (vi) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis del Portal, incloent la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma; (vii) No destruir, alterar, utilitzar pel seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de ARED INCLUSIÓ, els seus proveïdors o tercers; (viii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercer. 

Únicament queda autoritzada la visualització i carga per l’ús personal i no comercial de l’usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats. 
 

En el cas que es sol·liciti la introducció de dades de l’Usuari, la responsabilitat de l’Usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes és exclusiva, pel que en el cas d’haver facilitat dades falses o inexactes, ARED INCLUSIÓ es reserva el dret a prohibir-li l’accés al Portal, sense perjudici de les accions legals que estimi oportunes en defensa dels seus interessos. ARED INCLUSIÓ tampoc té l’obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els mateixos proporcionen sobre sí mateixos, o sobre altres Usuaris. 

 

Aquestes Condicions Generals d’Utilització del Portal, s’aplicaran tant a l’activitat promocional i de subministrament d’informació que s’efectua a través del Portal, com a la prestació dels serveis oferts al Portal, inclosa la compra online, de tal manera que les mateixes regiran en tot moment tant per la simple navegació pel Portal, com per l’adquisició de béns i/o la prestació de serveis en el marc del Portal, si bé aquestes últimes activitats, addicionalment, es sotmetran a les Condicions Generals de Contractació de Serveis i Compra Online i a les Condicions Particulars, que en el seu cas, poguessin existir. 
 

Propietat Intel·lectual i Industrial. Prohibició d’Hipervincles.

Tots els continguts que es mostren al Portal i en especial de manera merament enunciatiu i no limitatiu, dissenys interactius de pantalla, arxius d’imatge i/o so, il·lustracions, fotografies, infografies, imatges, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, rètols, mapes, signes distintius, noms comercials, marques, dibuixos, dibuixos industrials, informacions generals o especialitzades i productes i/o serveis, fitxes de producte, consells, ajudes, preguntes i respostes, FAQ’s, interfície d’usuari, sistemes d’indexació, botons, frames, banners, software i els seus diferents codis, font i objecte o qualsevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de ARED INCLUSIÓ o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al Portal. En cap cas, s’entendrà que es concedeix llicència de cap tipus o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de dits drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i en especial, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre dits continguts sense la prèvia autorització expressa per escrit de ARED INCLUSIÓ o dels titulars corresponents. 

Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o publicació, total o parcial sense la prèvia autorització expressa per escrit de ARED INCLUSIÓ o dels titulares corresponents. Queda expressament prohibida la modificació, distribució, transmissió, cessió dels elements descrits o la creació de nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda a el Portal. No es podrà establir cap hipervincle al Portal des de qualsevol altre portal o pàgina web sense el previ i exprés consentiment per escrit de ARED INCLUSIÓ. Així mateix, queda expressament prohibida la publicació, transmissió, modificació o la distribució per qualsevol mitjà dels elements que configuren el Portal (software inclòs), sense el previ i exprés consentiment per escrit de ARED INCLUSIÓ. 

Es prohibeix expressament eludir, suprimir, modificar o manipular els dispositius tècnics de protecció del portal o d’aquells elements que l’integren. 
 

Exclusió de Garanties i de Responsabilitat pel Funcionament del Portal.

ARED INCLUSIÓ no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del present Portal, és a dir, d’un error del Portal o mal funcionament que impedeixi a l’Usuari seguir navegant, no podrà extreure’s responsabilitat de cap mena atribuïble a ARED INCLUSIÓ, sense perjudici dels compromisos que ARED INCLUSIÓ ja hagi adquirit en el seu cas abans de produir-se l’error, sobre els quals ARED INCLUSIÓ es compromet a respondre. 

D’aquesta forma s’exclou amb caràcter absolut qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa, que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Portal i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al present Portal. 

ARED INCLUSIÓ no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu (i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema o que, en aquest cas sense ser causats o tenir origen en ARED INCLUSIÓ causin pèrdues de dades o fallida en el funcionament del sistema informàtic de l’Usuari, següent aquest risc expressament assumit per l’Usuari al navegar per Internet; (ii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics; (iii) Problemes que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes que no siguin atribuïbles a ARED INCLUSIÓ; (iv) Les divergències de la informació, documentació i/o altres contingut del Portal que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa. En particular s’adverteix que el color dels productes que apareixen a la pantalla pot estar subjecte a variacions depenent de la qualitat i configuració del monitor del seu ordinador, no podent garantir ARED INCLUSIÓ que els colors que apareixen al seu monitor s’ajustin fidelment a la realitat; (v) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l’accés per causes no imputables a ARED INCLUSIÓ, degudes a l’Usuari, a tercers, o a suposats de força major. (vi) Pèrdua d’informació de l’Usuari que, com a conseqüència de la utilització del Portal o dels seus diferents elements, pugui estar eventualment emmagatzemada, per qualsevol circumstància, bé en els seus sistemes informàtics, bé en el Portal. 

ARED INCLUSIÓ no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Portal. En particular ARED INCLUSIÓ no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Portal de conformitat a la Llei, les presents Condicions Generals d’Utilització del Portal, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent. Així mateix no assumeix responsabilitat de cap mena per la informació que els propis Usuaris, com a conseqüència de la utilització del Portal, puguin emmagatzemar en el mateix, ni per l’ús que altres Usuaris facin de dita informació. 
 

Obligacions de l’Usuari.

Amb caràcter general l’Usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals d’Utilització del Portal, en el seu cas les Condicions Generals de Contractació i Compra Online i les Condicions Particulars que fossin d’aplicació, així com complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en el Portal i obrar sempre conforme a la Llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el Portal de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de ARED INCLUSIÓ, els seus proveïdors, la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer. 

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida. 

Concretament, i sense que allò impliqui restricció de cap mena a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització del Portal, així com en la prestació dels serveis, inclosa la compra online a : (i) En el cas de donar-se d’alta registrar-se, l’Usuari està obligat a proporcionar amb veracitat, les dades proporcionades i a mantenir-les actualitzades; (ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació por raó de raça, sexe, orientació sexual, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent. ; (iii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al Portal, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de ARED INCLUSIÓ, de qualsevol Usuari, dels proveïdors de ARED INCLUSIÓ o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-les qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos; (iv) a custodiar adequadament el «Nom d’Usuari» i la «Contrasenya» que li sigui facilitada per ARED INCLUSIÓ als Usuaris, com elements identificadors i habilitadors per l’accés als diferents serveis oferts al Portal, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut dels mateixos. Igualment l’usuari es compromet a comunicar a ARED INCLUSIÓ, amb la major rapidesa, la seva pèrdua o robatori així com qualsevol risc d’accés al «Nom d’Usuari» i/o la «Contrasenya» per un tercer; (v) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del Portal, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers; (vi) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis del Portal, incloent la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma; (vii) No destruir, alterar, utilitzar pel seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de ARED INCLUSIÓ, els seus proveïdors o tercers; (viii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercer. 

Únicament queda autoritzada la visualització i carga per l’ús personal i no comercial de l’usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats. 
 

En el cas que es sol·liciti la introducció de dades de l’Usuari, la responsabilitat de l’Usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes és exclusiva, pel que en el cas d’haver facilitat dades falses o inexactes, ARED INCLUSIÓ es reserva el dret a prohibir-li l’accés al Portal, sense perjudici de les accions legals que estimi oportunes en defensa dels seus interessos. ARED INCLUSIÓ tampoc té l’obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els mateixos proporcionen sobre sí mateixos, o sobre altres Usuaris. 

 1. Com s’explica en el Punt 1 (Generalitats), aquestes Condicions Generals de Contractació de Serveis i Compra Online juntament amb les Condicions Generals d’Utilització del Portal ja descrites i les Condicions Particulars que puguin establir-se, regularan específica i expressament les relacions sorgides entre CET ESTEL TÀPIA i els Usuaris que contractin la prestació dels serveis o productes oferts a través del Portal mitjançant la compra online. 
   
  La utilització i/o la prestació de qualsevol dels serveis del Portal, inclosa la compra online suposen l’acceptació com Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació de Serveis i Compra Online, de les Condicions Generals d’Utilització del Portal així com en el seu cas, a les Condicions Particulars que, en el seu cas regeixin l’adquisició, tot això sense necessitat de signatura convencional. CET ESTEL TÀPIA us farà acceptar totes aquestes Condicions Generals i en el seu cas Particular, mitjançant l’acció de marcar una casella per les que les accepta expressament, juntament a un enllaç que el derivi al present Avis Legal per la seva completa lectura abans de la referida acceptació. 

 2. Edat: Per la contractació de serveis i realitzar Compra Online es precisa ser major d’edat i tenir capacitat jurídica suficient per contractar i vincular-se les Condicions Generals de Contractació de Serveis, Compra Online i amb les Condicions Particulars, que en el seu cas, poguessin existir. 

 3. CET ESTEL TÀPIA informa que els tràmits per efectuar l’adquisició de béns i/o obtenir la prestació dels serveis oferts, són aquells que es descriuen a les presents Condicions Generals de Contractació de Serveis i Compra Online, així com aquells altres específics que s’indiquin en pantalla durant la navegació. L’Usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com necessaris per accedir als productes i serveis oferts al Portal. 

 4. Tota la informació proporcionada durant el procés de contractació serà emmagatzemada per CET ESTEL TÀPIA de manera que l’Usuari podrà, prèvia sol·licitud efectuada a la direcció de contacte establerta al PUNT 1.8, sol·licitar informació referent a les operacions efectuades per ell dins dels terminis obligatoris que legalment estiguin establerts a cada moment. 

 5. Per poder accedir a la prestació dels serveis oferts a través del Portal, inclosa la compra online, serà necessari donar-se d’alta al Portal i posteriorment registrar-se. «Donar-se d’Alta» implica complimentar els formularis de dades que permetin accedir a obtenir una identificació concreta. Després d’això CET ESTEL TÀPIA podrà entregar a l’Usuari un nom d’Usuari («Nom d’Usuari») i una clau secreta («Contrasenya»). «Registrar-se» vol dir accedir al Portal mitjançant els abans referits Nom d’Usuari i Contrasenya de manera que es navegui d’una manera identificada i individualitzada. Per això, s’adquireix la condició d’ «Usuari Registrat» cada vegada que s’introdueixi el Nom d’Usuari i la Contrasenya, perdent-se tal condició a l’abandonar la sessió com Usuari Registrat, sense perjudici que l’Usuari pugui tornar a accedir al Portal i introduir el seu Nom d’Usuari i Contrasenya de Nou. El Nom d’Usuari  la Contrasenya facilitats per CET ESTEL TÀPIA a l’Usuari són elements identificadors i habilitadors per accedir als serveis i tenen caràcter personal i intransferible. CET ESTEL TÀPIA podrà efectuar, amb l’adequat preavís, modificacions en el Nom de l’Usuari i/o contrasenya, en aquest cas les claus modificades perdran la seva validesa. Així mateix CET ESTEL TÀPIA podrà establir un sistema pel qual l’Usuari escolli el seu propi Nom d’Usuari i Contrasenya. CET ESTEL TÀPIA es reserva el dret de cancel·lar el Nom d’Usuari i la Contrasenya, i impedir registrar-se a un Usuari, i per tant impedir l’accés al Portal a aquells Usuaris que facin un ús indegut del Portal, sense necessitat d’avís previ. 

 6. Un cop hagi accedit amb les seves dades de registre, i per procedir a la utilització dels diferents serveis l’Usuari haurà de seguir totes les indicacions i instruccions recollides en pantalla, complimentant a aquests efectes les Condicions Particulars i altres formularis fixats per cada servei i/o compra, el que suposarà la lectura i acceptació de les Condicions Generals d’Ús del Portal, d’aquestes Condicions Generals de Contractació de Serveis i Compra Online, així com en el seu cas les Condicions Particulars que fossin d’aplicació. 

 7. Garantia : Els articles oferts compleixen els requisits de qualitat, garantia i terminis segons la naturalesa de cada article, sempre de conformitat amb la normativa vigent. En aquelles incidències que justifiquin l’ús de la garantia, CET ESTEL TÀPIA procedirà, segons correspongui. En cas de productes defectuosos, CET ESTEL TÀPIA procedirà, segons correspongui, a la reparació, substitució o rebaixa del preu, gestions que seran gratuïtes pel consumidor i usuari. CET ESTEL TÀPIA respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des de l’entrega. El consumidor i usuari haurà d’informar a CET ESTEL TÀPIA de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des de que va tenir coneixement d’ella. Per fer efectiva la garantia és imprescindible presentar la factura de compra. 
    
  La Garantia no cobreix: 

  · El desgast o altres conseqüències pròpies de l’envelliment normal de les peces. 
  · Els danys causats per un mal ús. 
  · Manipulació per part de persones no autoritzades o qualificades en el cas que sigui precisa tal intervenció especialitzada conforme als manuals d’us. 
   
  En cap cas CET ESTEL TÀPIA acceptarà devolucions enviades a ports deguts. En el cas que existeixi algun problema relatiu a la Garantia dels articles, CET ESTEL TÀPIA, un cop comprovat l’error o el defecte, abonarà al client els costos de l’enviament corresponents a l’article defectuós o erroni, sempre atenent a la solució oportuna de conformitat a la normativa vigent (reparació, substitució, rebaixa o devolució). 

 8. Dret de Desistiment : Els articles oferts al Portal per la Compra Online, tenen un termini de devolució de 14 dies naturals des de que es rebi el producte o des de la compra si es tracta d’alguna prestació de serveis. En cas de realitzar una devolució sense el seu embalatge original, aquest be podria patir una depreciació. En cap cas CET ESTEL TÀPIA acceptarà devolucions enviades a ports deguts. 
  Una cop rebut/s el/s productes, CET ESTEL TÀPIA verificarà que estiguin en bon estat i procedirà a realitzar l’ingrés utilitzant la mateixa forma de pagament que es va utilitzar per la compra. 
   
  En el cas de voler canviar el producte per un altre article, es procedirà mitjançant una nova comanda i la devolució de l’anterior. 
   
  En el cas que el producte no sigui recollit en el moment de l’entrega o que, després de dos (2) intents no es reculli, s’entendrà que desisteix de la compra realitzada, procedint-se a la devolució de l’import pagat reduïda en les despeses d’enviament. Dita devolució de l’import es produirà tan aviat el sol·liciti mitjançant el Formulari de Devolució. 

 9. Devolucions

  Terminis de Devolució
  El termini per realitzar una devolució serà de 14 dies naturals des de la data de recepció del producte per part del client i sense cost. 
  Per qualsevol consulta sobre devolucions pot contactar a través del nostre e-mail mascaretes@esteltapia.org.    Condicions de Devolució 
  Per raons higièniques, en les mascaretes i articles sanitaris només s’admetran devolucions per causes defectuoses.  
  El producte haurà d’estar en perfectes condicions, sense utilitzar i en el seu embalatge original. 
  Aquelles devolucions realitzades sense el seu embalatge original poden patir una depreciació, podent repercutir dita pèrdua de valor en l’import a tornar. 
  Aquelles devolucions sol·licitades abans de realitzar l’enviament per part d’Estel Tàpia no tindran cap cost en concepte de transport. En cas de sol·licitar la devolució un cop realitzat l’enviament, les despeses de transport derivades de l’enviament aniran a càrrec del cliente. 


  Retorn del Producte a ESTEL TÀPIA 
  Es podrà retornar el producte, personalment o enviant-lo per correus a la següent direcció: 
   
  CET ESTEL TAPIA 
  Carrer de l’Om, 7-9
  08001 Barcelona
  Espanya 
   
  Oferim la possibilitat de gestionar el transport. En aquest cas les despeses d’enviament en les que incorri CET ESTEL TAPIA per la gestió seran descomptades de l’import final a reembossar. 
   


  Devolució i Reemborsament dels Diners 
  Si amb la devolució es sol·licita la devolució dels diners, el reemborsament trigarà entre 1 i 3 dies hàbils a comptar des de la data de recepció del producte pel CET ESTEL TÀPIA. 
  Si es sol·licités el reemborsament dels diners, aquest sempre es farà emprant el mateix mètode de pagament utilitzat al realitzar la compra. 


  Devolució i Canvi de Producte 
  Per raons higièniques, en les mascaretes i articles sanitaris només s’admetran devolucions i canvis per causes defectuoses.  
  Per la resta d’articles, en el cas de voler canviar el producte per un altre article diferent, s’haurà de sol·licitar la devolució del producte inicial i realitzar una altra comanda amb el nou article. 

 10. Enviaments
   

  T’enviem la compra on tu ens diguis, dins del territori espanyol i península (excepte Canàries, Ceuta i Melilla). 
  Les  despeses d’enviament es detallen des del primer pas de la preparació del seu carret de la compra. 
  El nostre transportista realitzarà una primera entrega, en cas de no haver ningú a la direcció d’entrega, el transportista deixarà una nota de pas o li trucaran, des d’atenció al client per l’entrega segons disponibilitat.  
  En el cas que el producte no sigui recollit en el moment de l’entrega o que no es reculli en el punt indicat, s’entendrà que desisteix de la compra realitzada, procedint-se a la devolució de l’import pagat pel producte, reduïda en les despeses del transport. La devolució de l’import es farà efectiva, prèvia sol·licitud a través del correu mascaretes@esteltapia.org
   

  Fases de l’enviament 
  L’estat de la seva comanda passarà al mode «preparació en curs» un cop confirmat el pagament en el nostre sistema. 
  A partir d’aquest moment entregarem la seva comanda en el seu domicili en un plac màxim de 8 dies hàbils (excepte Balears: 14 dies hàbils). En cas d’escollir l’opció de pagament amb targeta o paypal, el pagament és efectiu al moment. 
  En cap cas Estel Tàpia pot comprometre’s a un dia o franja horària exacta. Per norma general, l’empresa de transport no realitza trucada prèvia (tot i que depenent del transportista assignat a la seva zona, pot ser que ho faci). 

 11. Horaris. Es poden realitzar comandes durant les 24 Hores del dia 7 dies a la setmana, tot l’any. 

 12. Moneda, Impostos i Preu
  Els preus s’expressen en euros, e inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit.  
  Les ofertes i promocions que s’indiquen, només seran vàlides durant la data en la que s’indiqui en la promoció, amb independència que per motius tècnics i/o operacionals l’oferta o la promoció no hagi pogut retirar-se del Portal encara després que hagi caducat dita oferta o promoció. 

 13. El sistema de compra està sotmès a la legislació vigent a Espanya. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents Condicions Generals, CET ESTEL TÀPIA es sotmetrà als criteris de determinació competencial establerts a la legislació aplicable sobre consumidors i usuaris. 

 14. Compra Mínima i Màxima. No existeix compra mínima, sent la compra màxima de 10.000 €. Els Usuaris que estiguin interessats en realitzar compres superiors a dit import hauran de posar-se en contacte amb CET ESTEL TÀPIA a la direcció indicada al PUNT 1.8, on se’ls informarà sobre les diferents opcions per realitzar la compra desitjada. 

 15. Forma de Pagament. Serà l’indicat a l’apartat corresponent de la navegació. 
 16. Confirmació de Compra
  Un cop complimentada una comanda i fet el pagament, CET ESTEL TÀPIA remetrà a l’Usuari per e-mail una Confirmació de la Compra on s’inclouran les dades d’enviament, dades de la compra així com la factura de venda. Dita Confirmació de la Compra implica la correcta realització transacció i pagament i per tant la formalitza la contractació o compra, no existint contractació si no existeix pagament i per tant CET ESTEL TÀPIA, no envia dit document de Confirmació de Compra.

 17. Facturació
  En les compres realitzades pels clients a través del PORTAL de CET ESTEL TÀPIA, només es podran emetre, per part de CET ESTEL TÀPIA, les factures dirigides a l’usuari registrat a la pàgina web de CET ESTEL TÀPIA a través del qual es realitzi la compra, estant, en conseqüència, prohibit sol·licitar l’emissió de factures a nom de qualsevol tercer. Els clients es comprometen a consignar dades personals verídiques i correctes, quedant CET ESTEL TÀPIA eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de dit compromís. De conformitat amb el Reial Decret 596/2016, de 2 de desembre, CET ESTEL TÀPIA procedirà a declarar totes les factures generades com a conseqüència de les vendes realitzades a través del PORTAL utilitzant el sistema de Subministra Immediat d’Informació (SII). 
    
 18. Disponibilitat de Stock
  Excepcionalment podria ocórrer que, tot i que el portal indiqués que existeix stock disponible, vàries operacions simultànies via online o en la botiga física, esgotin el stock disponible d’un determinat article. En aquest supòsit excepcional, en que no existeixi Stock disponible, CET ESTEL TÀPIA trucarà immediatament al client, per proposar-li alternatives, i si aquestes no fossin del seu gust, reemborsar-li l’import íntegre del producte no disponible. Si en dos dies hàbils des de haver-se formalitzat la comanda no es poses en contacte CET ESTEL TÀPIA amb el cliente a tals efectes, la compravenda s’haurà formalitzat de manera definitiva.